fbpx

Ochrana osobných údajov – GDPR

Podmienky zabezpečovanie ochrany osobných údajov sú spísané v časti IX. vo Všeobecných obchodných podmienkách, kde sú stanovené nasledovné podmienky:

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo
telefónu, e-mailovú adresu, číslo účtu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné
údaje kupujúceho, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne
za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej
komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s
kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.
Účelom spracúvania
týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy,
identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom
elektronickej pošty, dodanie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov,
realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.


9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných
programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”).
Dotknutá osoba prejaví svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov odoslaním objednávky predávajúcemu
prostredníctvom obchodu alebo iným vhodným spôsobom.


9.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v
zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a
uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 9.1. VOP a/alebo ktoré sú
potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných
systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon
neustanovuje inak.
Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva
svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným
prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského
štátu Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi
predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za
účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci je oprávnený poskytnúť
osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme
zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a
nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Predávajúci
spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich
povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných
údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas
so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Vyberte si platobnú menu
EUReuró
hu_HU
0
    0
    Košík
    Váš košík je prázdnyNávrat do obchodu