fbpx

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je súčasťou Obchodných podmienok v VIII. časti, kde sú stanovené nasledovné podmienky:

8.1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v mieste sídla predávajúceho. Pri uplatnení
reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár. Kupujúci je
povinný dodať reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o zaplatení.


8.2. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením tovaru spolu s príslušenstvom a dokladom o zaplatení,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými
a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými
normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, zásahom do tovaru inou než oprávnenou osobou,
poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou
elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.


8.3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho
právach podľa
bodov 7.5., 7.6. a 7.7. VOP (tie nájdete v kompletnom znení v kategórií – Obchodné podmienky alebo po kliknutí na daný link https://fit4you.fit/wp-content/uploads/2020/10/VOP-1.pdf), na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu
*1.10. VOP ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch
možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu
tovaru za nový tovar.


8.4. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru,
môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia;

bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať
úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným
posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia
odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia
reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať písomný doklad o
vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


8.5. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru a
predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
Ak je
výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia,
ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže
zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas
vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


8.6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je
reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je
povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné
potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu
s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


8.7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


8.8. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume
uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo
dokladu o uplatnení reklamácie.


8.9. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa
zákona č. 294/199 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v
znení zákona č. 451/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyberte si platobnú menu
EUReuró
hu_HU
0
    0
    Košík
    Váš košík je prázdnyNávrat do obchodu